Regulamin Korzystania Z Serwisu     

1. Informacje ogólne, definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Krzysztofa Mędrela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Mędrela , NIP: 5130254285, e-mail: kontakt@praktycznypython.pl oraz korzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu Produktów i Usług.

 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów lub Usług w Serwisie;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 3. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna nabywająca i wykorzystująca Produkty bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, mimo że nabywane Produkty nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 385 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. Zm.).

 4. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne, oferowane przez Sprzedawcę oraz będące przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 5. Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na warunkach niniejszego Regulaminu za pomocą Serwisu;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://edu.praktycznypython.pl/podstrona/1/regulamin.html;

 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://edu.praktycznypython.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Produkty oraz Usługi, a Klient składa Zamówienia na zakup Produktów lub Usług, do których otrzymuje dostęp w zakresie działania Serwisu; 

 8. Konto – system teleinformatyczny udostępniony Klientowi w okresie trwania współpracy, oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem, stanowiący zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Klienta;

 9. Formularz rejestracji - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej https://edu.praktycznypython.pl/s/piekielnie-praktyczny-python.html umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej. Rejestracja Klienta w Koncie wymaga podania następujących danych rejestracyjnych: 

  1. Imię i nazwisko, 

  2. Telefon kontaktowy, 

  3. Adres e-mail 

oraz akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności, a także wyrażenia odpowiednich zgód. Klient przed zawarciem Umowy potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz że akceptuje wszelkie ich postanowienia;

 1. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;

 2. Sprzedawca – Krzysztof Mędrela, będący współwłaścicielem spółki pod nazwą Praktyczny Python Sp. z o.o., wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001092372, NIP: 5130292587, adres do korespondencji: ul. Parkowa 95, 32-087 Bibice, mail: kontakt@praktycznypython.pl, prowadzący sprzedaż Produktów i oferujący Usługi za pośrednictwem Serwisu;

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu lub Usługi;

 4. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Sprzedawcę w związku z daną Umową. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: https://edu.praktycznypython.pl/next/public/pages/privacy_policy

 

2. Korzystanie z serwisu

 1. Klient, w celu dokonania zakupu Produktu lub Usługi, powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej https://edu.praktycznypython.pl/s/piekielnie-praktyczny-python.html w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient w celu zakupu Produktów lub Usług zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty oraz Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności, telefon kontaktowy.

 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów lub Usług dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów lub Usług elektronicznych.

 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

 8. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy i udostępnionych Produktów oraz Usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się w szczególności od:

a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Serwisu Sprzedawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w Produktach elektronicznych lub świadczeniu Usług drogą elektroniczną, a także powodującego zablokowanie możliwości korzystania z Produktów lub Usług Sprzedawcy przez innych Klientów,

b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Serwisu Sprzedawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Serwisu Sprzedawcy,

c) korzystania z Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy,

d) udostępniania danych do logowania do Konta osobom nieuprawnionym,

e) dostarczania przez lub do Serwisu Sprzedawcy lub udostępnianych przez Sprzedawcę treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Serwis Sprzedawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Sprzedawca nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe lub naruszające dobra osobiste osób trzecich, albo w inny sposób bezprawne, a także może odmówić dalszego świadczenia Usług w sytuacji, gdy Klient zachowuje się w stosunku do pracowników i osób współpracujących ze Sprzedawcą w sposób obraźliwy, agresywny lub w inny sposób naruszający ich dobra osobiste.

 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, zarówno w formie audio, wideo, audiowideo, jak i streamingu, konsultacji i innego rodzaju spotkań z pracownikami oraz współpracownikami oraz innym personelem Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Produktów lub Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Produktów lub Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Klienta uzyskała dostęp do Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę.

3. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu.

 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 3. Wypełniając Formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu lub udostępnienia Usługi.

 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

 1. głównych cechach Produktu lub Usługi,

 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt lub Usługę wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

 3. możliwości odstąpienia od umowy.

6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. Ceny, płatności, dostawa

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych oraz określone w wartości brutto, tj. jest to kwota powiększona o wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz Usług znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów oraz Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów oraz Usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

 3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej na wskazany przez niego adres.

 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

 1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

 2. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.

5.  Płatności, o których mowa w ust. 3 lit. a., są obsługiwane przez PayPro SA  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935, PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399 oraz DotPay

6. Zamówienia na Produkty lub Usługi realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu/Usługi lub instrukcji do skorzystania z nich w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu lub udostępnienie Usługi następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

7. Dostawa Produktów i Usług jest darmowa.

8. Sprzedawca dostarcza Produkty lub Usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Klienta.

9. W ramach Produktu "mentoring" Sprzedawca świadczy cotygodniowe grupowe konsultacje online w zakresie podstaw programowania w Pythonie (w zakresie wynikającym z Produktu "Praktyczny Python") i przygotowania do rekrutacji.

 1. Na konsultacjach Klient może zadawać pytania także wykraczające poza program Praktycznego Pythona - wówczas Sprzedawca każdorazowo ustala, czy takie wsparcie jest w zakresie tego Produktu.

 2. Gdy Klient podejmie zatrudnienie na jakiejkolwiek podstawie, a obowiązki z tym związane będą pokrywały się z zakresem wsparcia otrzymywanego od Sprzedawcy, wówczas ten Produkt pozostaje wyłączony w tym zakresie.

10. W przypadku naruszenia postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odebrania Klientowi dostępu do dowolnego Produktu pod warunkiem zwrócenia jego kosztu

11. Po upływie terminu dostępu Sprzedawca przedstawi Klientowi ofertę przedłużenia dostępu, o ile będzie miał ją w sprzedaży.

5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub Usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu  go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Uwaga! Ten zapis dotyczy tylko ebooków. Ten zapis NIE dotyczy programu mentoringowego Praktyczny Python. W programie mentoringowym Praktyczny Python Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej wciąż przysługuje prawo do bezwarunkowego zwrotu w ciągu 14 dni od zakupu.

6. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

 2. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Sprzedawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@praktycznypython.pl.

 4. Klient w opisie reklamacji zobowiązany jest podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności:

a) rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

b) żądanie Klienta;

c) dane kontaktowe składającego reklamację.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta, o którym mowa w punkcie 3.3 tego regulaminu.

 2. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

 3. Prowadzący dostępnych w Serwisie szkoleń i programów (Produktów) dokłada wszelkich starań, by było one odpowiednio skonstruowane i najwyższej jakości. Nie gwarantuje jednak jakichkolwiek efektów oraz korzyści, a w tym zdobycia na podstawie powziętej wiedzy zatrudnienia ani też nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub nieodpowiedniego korzystania z Produktów oraz wynikłe z decyzji podejmowanych przez Klienta.

7. Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.

 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie Konta w Serwisie.

 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

 2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

 3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,

 4. dostęp do Internetu,

 5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

 6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

 7. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@praktycznypython.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

 8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie z Produktów lub Usług.

 2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia Produktów lub Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.

8. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie https://edu.praktycznypython.pl/  w zakładce Polityka Prywatności.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju nowych produktów w zakresie świadczenia usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności tworzenia nowych produktów.

 4. Przesyłanie do Klienta informacji handlowej lub newslettera produktowego drogą elektroniczną, na adres email, o którym mowa w punkcie 3.3 tego regulaminu jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.

9. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz w ramach korzystania z Usług. Nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku korzystania z nich.

 5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2024 roku.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu informując o tym Klienta drogą mailową, na adres mailowy, o którym mowa w punkcie 3.3 tego regulaminu.